Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
     1 มิถุนายน 2559 เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น สิงขราเมืองสองทะเล ติมขานารี กลองยาวอีสาน แหย่ไข่มดแดง ฟ้อนขันดอก และปูจาข้าวตัก การ...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปริก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโลก) โดย นายสุริยา  ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก ได้เป็นประธานในการเปิดพิธี วันงดสูบบุหรี่โลก และเดินขบวนรณรงค์ของนักเรียน...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชื่อโครงการ จ้างเหมารถบัสปรับอาการ 2 ชั้น โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิธีพระราชทานเพลิงศพนายประเทือง นุสคง อดีตสมาชิกอบจ.สงขลา รองนายกอบจ.สงขลา นายกเทศมนตรีตำบลสิงหนครและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ณ ฌาปนสถานหัวป้อม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ "ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ...
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยงานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เขต 3  (เขตเทศบาลนครหาดใหญ่)  ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนดำเนินงานดังนี้             
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลทำนบ ตามรายละเอียดแนบ
ประกาศผลการพิจารณาการจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการบุกเบิกถนนยกระดับลงลูกรัง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 บ้านต้นยูง-สวนท่าน ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ด้วยเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ได้ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 ราคากลาง 1,187,480.16 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

»ข้อมูลทั้งหมด 49,995 รายการ