Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าช้าง การโอนเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้โอนเงินเข้าบัญชี ธกส. สาขาบางกล่ำ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว   
เทศบาลตำบลคลองแงะ เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30น. - 16.30น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคลองแงะ คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เป็นผู้ที่เกิดก่...
อบต.บาโหย ขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 อบต.บาโหย  ขอประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินความพิการของอบต.บาโหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญหนูๆเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ(เด็กผู้หญิง)และหนูน้อยนครหาดใหญ่(เด็กผู้ชาย) ประจำปี 2558 ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ ตลาดสัสันคลองเตย(สามชัย)
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558 ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ ตลาดสีสันคลองเตย(สามชัย)

»ข้อมูลทั้งหมด 40,283 รายการ