Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมเวที หมู่ 8  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประมูลจ้างโครงการปูผิวทางแอสฟัสติกส์ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 8,9,10
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
เทศบาลเมืองสะเดามีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อบต.นาหม่อม ได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิ่ม ๑ คัน รวมเป็น๒คัน เพื่อบริการประชาชนในตำบลนาหม่อม ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน โดยเพิ่มการจัดเก็บทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ คันที่๑ จัดเก็บขยะหมู่ที่ ๑,๒,๕,๖,๗และตลาดสดนาหม่อม คันท...
ประกาศเทศบาลตำบลปาดัง กำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 ตำบลปาดังเบซาร์
การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

»ข้อมูลทั้งหมด 36,500 รายการ