Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
เทศบาลตำบลพะตง จัดงานพิธี "วันปิยะมหาราช" เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ...
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระวะมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 โครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรังซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเบิก หมู่ที่ 1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.3...
ประมูลราคาจ้างปรับปรุงพิเศษซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าชะมวง-บ้านท่ามะปราง
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าหมอชัย-บ้านวังพา
สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา (นักเรียนไทย-มุสลิม)
สอบราคาจ้างจัดทำความสะอาดอาคารอบจ.สงขลา อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล และอาคารหอประชุมศรีเกียรติพัฒน์

»ข้อมูลทั้งหมด 31,596 รายการ