Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (ประจำเดือนเมษายน)
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนตลาดพ่อพรหม (ทั้งชุมชน) - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV บริเวณชุมชนศาลาลุงทอง (ทั้งชุมชน) - พ่นหมอกละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV ...
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถาีนีขนส่งเก่าเป็อาคาร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพะตง เรื่อง ตรวจงานจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาวแมผึ้ง ซอย 1 หมูที่ 6 บานควนขี้แรด ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

»ข้อมูลทั้งหมด 63,271 รายการ