Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา (SONGKHLA HERITAGE WALK) ณ ถนนนครใน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.0...
กองทุนยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ใน 4 เรื่อง คือ1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน4.การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ***หลักเก...
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ขอเชิญชวนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงาน สาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ชมรมต่างๆ  เปิดรับโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการ...
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน วันที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ โรงเรียนวัดใหญ่
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนลงลูกรังภายในหมู่ที่ 9 - หมูที่ 3 ซอยบ้านต้นยูง - สวนท่าน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา  เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่องขอเชิญร่วมตรวจการจ้างก่อสร้าง
ราคากลางโครงการปรับปรุงศพด.มัสยิดบ้านโอน  ,ปรับปรุงพื้นที่รับประทานอาหารศพด.บ้านป่าระไม

»ข้อมูลทั้งหมด 56,311 รายการ